REGULAMIN KONKURSU MIESIĄCA

Z dniem 1 listopada 2015 roku wprowadza się nowy regulamin Konkursu Miesiąca, w myśli którego:
1. Organizatorem konkursu jest Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne.
2. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących, również nie będących członkami JTF Jelenia Góra.
3. Udział w Konkursie Miesiąca jest bezpłatny.
4. Konkurs Miesiąca jest konkursem tematycznym,  tematy kolejnych konkursów oraz oznaczenie o dopuszczeniu zestawów zdjęć, podawane są na stronie internetowej Organizatora www.jtf.com.pl .
5. Celem konkursu jest:
– popularyzacja twórczości fotograficznej,
– pobudzenie kreatywności twórczych,
– inspiracja rozwoju zdolności twórczych, zwłaszcza wśród ludzi młodych,
– upowszechnianie świadomego tworzenia sztuki fotograficznej.
6. Zdjęcia na konkursy w poszczególnych miesiącach nadsyłane będą w formie elektronicznej na adres skrzynki e-mail ( jtf@jtf.com.pl ) Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, do ostatniego dnia każdego miesiąca objętego danym konkursem.
7. W terminie 10 dni od dnia zakończenia nadsyłania zdjęć na Konkurs Miesiąca, powołana Komisja Artystyczna lub jury ( skład jury to minimum 8 osób ) oceni zdjęcia i przyzna miejsca autorom.
8. Komisja Artystyczna / jury składać się będzie z członków Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego i osób zaproszonych do składu Komisji / jury.
9. Komisja może oceniać zdjęcia online lub zdjęcia prezentowane będą w formie elektronicznej podczas obrad jury, galeria online zdjęć nadsyłanych na Konkurs Miesiąca, będzie dostępna pod adresem www.jtf.com.pl w aktualnościach.
10. Komisja Artystyczna przyznaje autorom nagrodzonych prac za:
– I miejsce            – 10    punktów
– II miejsce            – 8    punktów
– III miejsce            – 6    punktów
– trzy wyróżnienia        – po 2 punkty
jednocześnie kwalifikując prace do Konkursu Rocznego z Konkursów Miesiąca.
11. Komisja Artystyczna może dowolnie rozdysponować przyznane miejsca ( można nie przyznawać I,II,III miejsca, można przyznać dwa równorzędne miejsca, może nie przyznawać wyróżnień itp. ) zachowując jednak podaną punktację.
12. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zobowiązani są w 30 dniowym, nieprzekraczalnym terminie, od dnia ogłoszenia wyników, do dostarczenia nagrodzonych prac w formie papierowych wydruków bądź odbitek o wymiarach 20 x 30 cm do siedziby Towarzystwa ( osobiście bądź pocztą ) celem prezentacji prac na późniejszej Wystawie Dorocznej oraz udziału prac w Konkursie Rocznym z Konkursów Miesiąca.
13. Nie wywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkuje odebraniem przyznanych punktów i wykluczeniem danej pracy z Konkursu Rocznego z Konkursów Miesiąca oraz Konkursu Miesiąca.
14. Nagrodzone i wyróżnione prace, nadesłane w formie papierowej po prezentacji na wystawach JTF nie będą zwracane autorom, prace w formie elektronicznej będą archiwizowane na nośnikach typu CD, DVD, BD i będą przechowywane w archiwum JTF Jelenia Góra wraz z pracami w formie papierowej.
15. Nadsyłane prace na Konkurs Miesiąca, powinny spełniać następujące wymagania:
– format pliku JPG,
– wielkość pliku maksymalnie do 5 MB,
– rozdzielczość 300 dpi
– wymiary – krótszy bok minimum 1500 px
– format zdjęć 2 x 3, 4 x 3, kwadrat, panorama.
16. Nadsyłane prace, o ile tematyka konkursu nie stanowi inaczej, powinny być być wykonane w ciągu ostatnich kilku lat poprzedzających Konkurs Miesiąca.
17. Zdjęcia o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, naruszające prawo bądź nie spełniające wymogów technicznych ( słaba jakość, niska rozdzielczość, itp. ) będą dyskwalifikowane z udziału w konkursie bez obowiązku informowania osób, które nadesłały takie fotografie ( pliki cyfrowe lub zdjęcia w formie papierowej ).
18. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace, które brały udział w poprzednich edycjach konkursu.
19. Autor może nadesłać do 4 prac wyraźnie oznaczonych ( opisanych nazwiskiem autora w następującej formie, bez polskich znaków np. Jan_Kowalski-001.jpg, Jan_Kowalski-002.jpg itp.
20. Na tematyczny Konkurs Miesiąca dopuszczający zestawy ( konkurs taki będzie WYRAŹNIE oznaczony przy terminie i tematyce konkursu ) zdjęć autor może nadesłać do trzech zestawów ( składających się z max. 3 zdjęć na zestaw ), opisanych nazwiskiem autora w następującej formie, bez polskich znaków: Jan_Kowalski_Z-001.jpg, Jan_Kowalski_Z-002.jpg itp. Prace nie opisane nie będą brane pod uwagę przez Komisję Artystyczną. W przypadku nadesłania zestawów na Konkurs Miesiąca nie oznaczony możliwością nadsyłania w/w, zdjęcia NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE do Konkursu.
21. Zdjęcia umieszczane w galerii lub prezentowane w formie pokazu zdjęć dla jury będą posiadały tylko numery ( np.0001.jpg, 0002.jpg ) przyznawane losowo, uniemożliwiające Komisji Artystycznej / jury  bezpośrednią identyfikację autora pracy.
22. Autor nadsyłanych pocztą elektroniczną zdjęć, w treści wiadomości musi podać:
– imię i nazwisko
– miasto zamieszkania
– ilość i tytuły nadesłanych prac
23. Autor fotografii zgłoszonej do konkursu oświadcza, że jest jedynym właścicielem praw autorskich, i prace te nie naruszają wszelkich dóbr osobistych i materialnych osób trzecich.
24. Nadesłanie prac wiąże się z akceptacją w/w regulaminu w całości oraz zgodą autora na ewentualną publikację nadesłanych prac:
a/ na stronie internetowej www.jtf.com.pl
b/ na Wystawie Rocznej z Konkursów Miesiąca w siedzibie JTF-u
c/ w katalogu wystawy
d/ w mediach promujących Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne
25. Osoby będące w składzie Komisji Artystycznej / jury, również mogą brać udział w Konkursie Miesiąca, jednak przy ocenie prac, na żadnym etapie, nie mogą oddawać głosu na swoje zdjęcia pod rygorem dyskwalifikacji.
26. W Konkursie Rocznym z Konkursów Miesiąca autor pracy nagrodzonej I miejscem otrzyma dyplom Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego i nagrodę ufundowaną przez Organizatora i sponsorów.
27. Autorzy miejsca II i III oraz wyróżnień otrzymają dyplomy Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego.
28. Autor, który zgromadzi największą liczbę punktów za nagradzane prace w poszczególnych edycjach miesięcznych Konkursu Miesiąca otrzyma tytuł Autora Roku i dyplom wraz z nagrodą rzeczową ufundowaną przez Organizatora i sponsorów.
29. Wszystkie nagrodzone prace w Konkursie Miesiąca, prezentowane będą w galeriach poszczególnych Konkursów Miesiąca, na stronach internetowych www.jtf.com.pl .
30. Wszystkie nadesłane prace zakwalifikowane na Konkurs Roczny z Konkursów Miesiąca prezentowane będą na wystawie w galerii FOCUS znajdującej się w siedzibie Towarzystwa
31. Nie przestrzeganie postanowień regulaminu, skutkuje niedopuszczeniem prac tego autora w konkursie miesiąca.
32. Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

Strona internetowa Organizatora: www.jtf.com.pl
e-mail: jtf@jtf.com.pl