S T A T U T
JELENIOGÓRSKIEGO TOWARZYSTWA
FOTOGRAFICZNEGO

(tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Nr 1 Walnego Zebrania Członków dnia 14.04.2016 roku)

Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba, charakter prawny

§ 1
Towarzystwo działające na mocy niniejszego statutu nosi nazwę „Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne” i używa skrótu „JTF”.

§ 2
1/ Terenem działalności JTF jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Jeleniej Góry i województwa dolnośląskiego.
2/ Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3/ Siedzibą władz JTF jest miasto Jelenia Góra.

§ 3
Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne posiada osobowość prawną i działa w oparciu o statut i przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

§ 4
Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne jest dobrowolnym zrzeszeniem obywateli polskich oraz obywateli spoza Rzeczypospolitej Polskiej zajmujących się sztuką fotografii.

§ 5
Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków.

§ 6
Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z napisem: Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, adres wraz z numerami: KRS, NIP, REGON i telefonu , oraz adresem poczty elektronicznej.

Rozdział II
Cel, metody i środki działania

§ 7
Celem Towarzystwa jest upowszechnianie i popieranie fotografii, krzewienie wiedzy i osiągnięć technicznych w zakresie fotografii oraz popularyzowanie fotografii jako jednej z dziedzin sztuki. Przyczynianie się do rozwoju twórczości fotograficznej ze szczególnym wyeksponowaniem piękna regionu jeleniogórskiego. Towarzystwo ma również na celu popularyzację fotografii we wszystkich jej dziedzinach poprzez prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych w zakresie:
a/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i przyrody,
b/ działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami fotograficznymi.

§ 8
Cele te Towarzystwo realizuje poprzez:
a/ zrzeszenie na zasadach dobrowolności wszystkich fotografujących,
b/ prowadzenie zebrań dyskusyjnych, odczytów, wykładów, kursów szkoleniowych oraz organizowanie wystaw, konkursów, wycieczek zbiorowych, plenerów oraz pokazów, itp.,
c/ prowadzenie dostępnej dla swoich członków wewnętrznej biblioteki, czasopism i wydawnictw fotograficznych,
d/ prowadzenie kroniki i archiwum Towarzystwa, w tym również archiwum cyfrowego, na potrzeby własne i podmiotów zewnętrznych,
e/ współpracę z innymi Towarzystwami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, w celu wymiany doświadczeń oraz udział w krajowych i międzynarodowych konkursach, wystawach, plenerach i seminariach,
f/ udzielenie członkom Towarzystwa pomocy w uzyskaniu członkostwa Związku Polskich Artystów Fotografików, Fotoklubu RP, oraz innych związków fotograficznych działających na terenie Polski, Unii Europejskiej i poza nią,
g/ prowadzenie własnej działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
h/ prowadzenie własnej galerii wystawienniczej,
i/ prowadzenie własnego studia fotograficznego.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9
1/ Członkami Towarzystwa są osoby fizyczne.
2/ Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
– zwyczajnych,
– honorowych.
§ 10
a/ Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba mająca pełne prawa publiczne, która uzna cele i zadania Towarzystwa, uczestniczy w pracy Towarzystwa i opłaca obowiązujące składki członkowskie, Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków Towarzystwa,
b/ Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji.

§ 11
Członkiem honorowym może zostać obywatel Polski lub innego kraju za wybitne zasługi w dziedzinie fotografii, fotograficznej działalności naukowej, publicystycznej, artystycznej lub organizacyjnej, na rzecz Towarzystwa, rozwoju kultury i sztuki, itp. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§ 12
Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu JTF.

§ 13
Członkom zwyczajnym i honorowym przysługuje prawo:
a/ wyborcze czynne i bierne do władz i organów Towarzystwa,
b/ udział w zebraniach, odczytach, wykładach, kursach szkoleniowych,
c/ korzystanie z biblioteki i lokalu Towarzystwa,
d/ korzystanie z wszelkich form pomocy koleżeńskiej organizowanej przez Towarzystwo,
e/ do posiadania legitymacji członkowskiej, korzystania z wszelkich ulg i udogodnień oraz urządzeń i imprez Towarzystwa,
f) noszenia odznaki Towarzystwa.

§ 14
Członkowie Towarzystwa obowiązani są:
a/ dążyć do realizacji celów statutowych Towarzystwa,
b/ stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
c/ brać czynny udział w pracach Towarzystwa,
d/ opłacać w ustalonych terminach składki członkowskie,
e/ wszystkich członków obowiązuje przestrzeganie zasad i postępowanie zgodne z normami współżycia społecznego.

§ 15
Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu.

§ 16
Członkostwo Towarzystwa wygasa w przypadku:
a/ skreślenia z listy członków,
b/ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej pisemnie Zarządowi,
c/ utraty zdolności do działań prawnych,
d/ śmierci członka.

§ 17
Skreślenie członka następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa w przypadku:
a/ rażącego naruszenia zasad statutowych oraz nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Towarzystwa,
b/ nieusprawiedliwionego zalegania w opłacie składek członkowskich powyżej 12 miesięcy, pomimo pisemnego powiadomienia wysłanego za pomocą poczty tradycyjnej za potwierdzeniem zwrotnym doręczenia, poprzedzonego powiadomieniem e-mailowym. Powiadomienia takie zostaną wysłane po przekroczeniu 6-ciu miesięcy zalegania z opłatami składek członkowskich,
c/ w przypadku braku kontaktu z osobą zalegającą w płatności składek powyżej 18 miesięcy, członkostwo wygasa automatycznie, bez konieczności powiadamiania jej,
d/ utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

§ 18
Od uchwały o skreśleniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia członkowi w/w uchwały. Do czasu powzięcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa, odwołującemu nie przysługują prawa członkowskie Towarzystwa. Walne Zebranie Członków Towarzystwa musi zostać zwołane w ciągu 3 miesięcy

Rozdział IV
Władze Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego

§ 19
Władzami Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego są:
a/ Walne Zebranie Członków,
b/ Zarząd,
c/ Komisja Rewizyjna,
d/ Sąd Koleżeński.
Członkowie władz JTF pełnią swe funkcje społecznie. Kadencja trwa 4 lata.

Punkt A. Walne Zebranie Członków

§ 20
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.

§ 21
Walne Zebrania Członków są Zwyczajne, Nadzwyczajne oraz Sprawozdawczo-wyborcze. Walne Zebrania Członków Zwyczajne, są zwoływane raz na 12 miesięcy. Walne Zebrania Sprawozdawczo-wyborcze są zwoływane co 4 lata. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków odbywają się na mocy uchwały Zarządu, powziętej z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź na żądanie co najmniej 1/3 członków Towarzystwa, złożone na piśmie do Zarządu JTF.

§ 22
Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd JTF, pisemnie, pocztą elektroniczną e-mail oraz stosowną informacją na stronie internetowej Towarzystwa, jak również poprzez rozesłanie newslettera Towarzystwa, powiadamiając członków przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania z proponowanym porządkiem obrad. Termin i proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd JTF. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 4 tygodni od daty zgłoszenia odpowiedniego wniosku. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków odbywa się w tym samym trybie co zwołanie zwyczajnego zebrania członków, z podaniem proponowanego porządku obrad, który powinien obejmować sprawy wskazane przez żądających zwołania Walnego Zebrania.

§ 23
Walne Zebrania Członków ( Zwyczajne oraz Sprawozdawczo-wyborcze ) są prawomocne przy udziale przynajmniej połowy uprawnionych członków. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na sali obrad, za wyjątkiem przypadku zmiany statutu Towarzystwa i rozwiązania się Towarzystwa. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. Uchwały w przedmiocie zmiany statutu zapadają w przypadku kwalifikowanej większości 2/3 głosów uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy członków. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje wybrane każdorazowo prezydium w składzie:
– przewodniczący,
– z-ca przewodniczącego,
– sekretarz.
Wyboru prezydium dokonuje się na początku Walnego Zebrania Członków. W przypadku konieczności przeprowadzenia tajnego głosowania z liczeniem głosów powoływana zostaje Komisja Skrutacyjna Walnego Zebrania Członków.

§ 24
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków, wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania, przy udziale przynajmniej połowy członków. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych na sali obrad. W przypadku równej ilości głosów (za wyjątkiem spraw dotyczących zmiany statutu Towarzystwa lub rozwiązania się Towarzystwa) rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków). W przypadku zmiany statutu ma zastosowanie § 44.
Zasady rozwiązania Towarzystwa reguluje Rozdział VIII niniejszego statutu.

§ 25
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy:
a/ wybór i odwołanie członków Zarządu JTF,
b/ wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej JTF,
c/ wybór i odwołanie członków Sądu Koleżeńskiego JTF,
d/ nadawanie członkostwa honorowego,
e/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej,
f/ uchwalenie wytycznych generalnych dla działalności Towarzystwa,
g/ uchwalenie wysokości składek członkowskich,
h/ uchwalenie wniosku o przynależność Towarzystwa do Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce i poza jej granicami,
i/ rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
j/ uchwalenie statutu i zmian statutu Towarzystwa,
k/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa.

Punkt B. Zarząd
§ 26
W okresie między walnymi zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi członków JTF pracami kieruje Zarząd Towarzystwa oraz reprezentuje je na zewnątrz, a za swą pracę odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności raz w roku na Walnym Zebraniu Członków.

§ 27
Zarząd składa się z 5 do 6 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata, jednakże jest on obowiązany działać aż do czasu ukonstytuowania się nowo wybranego Zarządu, jednakże nie dłużej niż 15 dni od dnia wybrania nowego Zarządu.

§ 28
Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, dwóch vice prezesów, skarbnika i sekretarza.

§ 29
Zebrania Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na 2 miesiące. Zebrania Zarządu zwoływane są przez prezesa lub w zastępstwie przez jednego z vice prezesów.

§ 30
Do ważności uchwał Zarządu niezbędna jest obecność większości członków Zarządu w tym prezesa lub zastępującego go vice prezesa. Uchwały Zarządy zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa lub zastępującego go vice prezesa

§ 31
Do zakresu działania Zarządu należy:
a/ realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b/ ustalanie planów działania, opracowanie i sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Towarzystwa,
c/ przyjmowanie na członków osób składające deklaracje przyjęcia w poczet Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego,
d/ powoływanie komisji o charakterze stałym lub doraźnym,
e/ podejmowanie inicjatyw aktywujących pracę Towarzystwa i zapewniających jego rozwój,
f/ możliwość opracowania i uchwalania regulaminów dotyczących działalności Towarzystwa,
g/ gospodarowanie finansami i Zarządzanie majątkiem Towarzystwa oraz zaciąganie w imieniu Towarzystwa zobowiązań,
h/ podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu majątku Towarzystwa,
i/ ustosunkowywanie się do wniosków komisji rewizyjnej,
j/ składanie walnemu zebraniu członków sprawozdań ze swojej działalności,
k/ zwoływanie w określonych terminach Walnych Zebrań Członków,
l/ zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członkostwa honorowego JTF,
ł/ powiadamianie komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego o terminach zebrań Zarządy JTF z podaniem porządku zebrania,
m/ w terminie do 31 stycznia każdego roku, Skarbnik przedstawi członkom Towarzystwa bilans wpływów i wydatków z roku poprzedniego oraz bieżący stan finansów.

Punkt C. Komisja Rewizyjna

§ 32
Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa, powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością,

§ 33
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez walne zebranie. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, jednakże Komisja jest
zobowiązana działać aż do czasu ukonstytuowania się nowo wybranej Komisji, lecz nie dłużej niż 15 dni po wybraniu przez Walne Zebranie Członków nowej Komisji Rewizyjnej.

§ 34
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a/ bieżąca kontrola całokształtu działalności Towarzystwa pod względem celowości, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu oraz Walnego Zebrania Członków,
b/ zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu uwag i wniosków odnośnie jego działalności,
c/ żądanie zwoływania Nadzwyczajnego Zebrania Członków w przypadkach przewidzianych statutem lub zwołania Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd,
d/ składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
e/ ocena działalności Zarządu i na tej podstawie składanie na walnym zebraniu członków wniosku w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium,
f/ rewizja ksiąg i dokumentów oraz zasobów kasowych i materialnych.

§ 35
Komisja Rewizyjna odbywa swe zebrania co najmniej raz w roku.

§ 36
Komisja Rewizyjna może żądać od prezesa zwołania posiedzenia Zarządu z zaproponowanym przez nią porządkiem obrad. W takim przypadku posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Komisję Rewizyjną.

§ 37
Nie udzielenie absolutorium skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem Zarządu i zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w możliwie najkrótszym terminie, w celu wyboru nowego składu Zarządu Towarzystwa. Do czasu powołania nowego składu Zarządu obowiązki Zarządu i prezesa przejmuje na wniosek Komisji Rewizyjnej powołana przez nią osoba.

Punkt D. Sąd Koleżeński
§38
Sąd Koleżeński jest organem powołanym do wydawania orzeczeń w sprawach członków Towarzystwa, którym postawiono zarzut naruszania postanowień statutu oraz do rozstrzygania sporów i zatargów wynikłych pomiędzy członkami w obrębie Towarzystwa.

§ 39
Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata, jednakże jest on zobowiązany działać aż do czasu ukonstytuowania się nowo wybranego Sądu, lecz nie dłużej niż 15 dni po wybraniu przez Walne Zebranie Członków nowego Sądu.

§40
Z przebiegu rozprawy Sądu Koleżeńskiego sporządza się protokół podpisany przez większość członków Sądu. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania . Postanowienia Walnego Zebrania Członków są ostateczne.

§41
Tryb postępowania przez Sąd Koleżeński określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§42
Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) nagana z ostrzeżeniem,
4) wykluczenie z członkostwa w towarzystwie.

Rozdział V Komisje
§43
Dla wykonania określonych zadań statutowych, Zarząd JTF może powołać Komisje Problemowe ( Komisje Kwalifikacyjne, Komisje Artystyczne, itp. ). Komisje działają na podstawie regulaminów szczegółowych zatwierdzonych przez Zarząd JTF. Komisje powołuje i rozwiązuje Zarząd JTF.
Zarząd Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego:
a/ powołuje i odwołuje przewodniczących Komisji i zatwierdza ich skład osobowy,
b/ zatwierdza ich plan pracy,
c/ zatwierdza regulamin działania Komisji,
d/ przydziela środki finansowe w ramach swego preliminarza finansowego na ich działalność,
e/ nadzoruje ich działalność.

Rozdział VI Zmiany statutu

§ 44
Do zmiany statutu Towarzystwa wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków powzięta zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania, przy obecności większości członków JTF. Zmiany podlegają zatwierdzeniu przez właściwą władzą rejestracyjną. Statut wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Rozdział VII
Majątek i fundusze Towarzystwa,

§ 45
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne środki tworzące fundusz Towarzystwa. Za właściwe i celowe wydatkowanie środków pieniężnych, jak również za właściwą gospodarkę materiałową odpowiedzialny jest Zarząd JTF.

§ 46
Majątek Towarzystwa powstaje ze:
a/składek członkowskich,
b/ dotacji, darowizn, spadków, zapisów oraz dochodów z majątku Towarzystwa

§ 47
Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 48
Zabronione jest:
a/ zaciąganie wszelkich pożyczek i zobowiązań kredytowych lub podejmowanie zobowiązań zabezpieczanych majątkiem Towarzystwa,
b/ przekazywania jakiegokolwiek majątku Towarzystwa na rzecz osób trzecich,
c/ wykorzystywanie majątku Towarzystwa niezgodnie ze Statutem.

§ 49 Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział VIII
Rozwiązanie się Towarzystwa.

§ 50
Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, powziętej większością 3/4 ogólnej ilości głosów członków uprawnionych do głosowania.

§ 51
W przypadku rozwiązania się Towarzystwa majątek JTF, po uregulowaniu zobowiązań, będzie przekazany na cele określone uchwałą ostatniego Walnego Zebrania Członków, zatwierdzoną przez władzę rejestracyjną.

Jelenia Góra, dnia 14.04.2016 r.

error: Content is protected !!