STATUT
JELENIOGÓRSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO

Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba, charakter prawny

§ 1
Towarzystwo działające na mocy niniejszego statutu nosi nazwę
„JELENl0GÓRSKIE TOWARZYSTWO F0T0GRAFICZNE” i używa skrótu „JTF”.

§ 2
Terenem działa1ności JTF jest region jeleniogórski.
Siedzibą władz JTF jest miasto Jelenia Góra.

§ 3
Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne posiada osobowość prawną.

§ 4
JTF jest dobrowolnym zrzeszeniem obywateli polskich uprawiających fotografię.

§ 5
Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków.

§ 6
Zarząd JTF używa pieczęci podłużnej z napisem: „Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne”.

Rozdział II
Cel, metody i środki działania

§ 7
Celem t o w a r z y s t w a jest upowszechnianie i popieranie fotografii amatorskiej, krzewienie wiedzy i osiągnięć technicznych oraz popu1aryzowanie fotografii jako jednej z dziedzin sztuki. Przyczynianie się do rozwoju amatorskiej twórczości ze szczególnym wyeksponowaniem piękna regionu jeleniogórskiego.

§ 8
Cel ten t o w a r z y s t w o realizuje poprzez:
a/ zrzeszenie na zasadach dobrowolności wszystkich fotografujących,
b/ prowadzenie zebrań dyskusyjnych, odczytów, wykładów, kursów szkoleniowych oraz organizowanie wystaw, konkursów, wycieczek zbiorowych oraz plenerów,
c/ prowadzenie biblioteki, czasopism i wydawnictw fotograficznych,
d/ prowadzenie kroniki i archiwum t o w a r z y s t w a,
e/ współpracę z innymi t o w a r z y s t w a m i krajowymi i zagranicznymi, w celu wymiany doświadczeń oraz udział w krajowych i międzynarodowych konkursach, wystawach, plenerach i seminariach,
f/ udzielenie członkom towarzystwa pomocy w uzyskaniu członkostwa Związku Polskich Artystów i Fotografików, oraz innych Związków fotograficznych działających w Polsce,
g/ prowadzenie własnej działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
h/ prowadzenie własnej galerii wystawienniczej,
i/ prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z przeznaczeniem zysków na działalność statutową towarzystwa.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9
Członkowie t o w a r z y s t w a dzielą się na:
– zwyczajnych,
– honorowych.

§ 10
Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele polscy, którzy zamierzają, uprawiają fotografię lub chcą doskonalić się w jej uprawianiu.

§ 11
Członkiem honorowym może zostać osoba, która wybitnie zasłużyła się dla rozwoju towarzystwa lub dla rozwoju sztuki fotograficznej.

§ 12
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd JTF na podstawie pisemnej deklaracji zgłaszającego się.

§ 13
Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu JTF.

§ 14
Członkom zwyczajnym i honorowym przysługuje prawo:
a/ wyborcze czynne i bierne do władz i organów towarzystwa,
b/ udział w zebraniach, odczytach, wykładach, kursach szko1eniowych,
c/ korzystanie z biblioteki i lokalu towarzystwa,
d/ korzystanie z wszelkich form pomocy koleżeńskiej organizowanej przez
t o w a r z y s t w o,
e/ korzystanie z wszelkich ulg i udogodnień w zakresie nabywania materiałów fotograficznych, sprzętu fotograficznego, itp.
f/ noszenia odznaki towarzystwa.

§ 15
Członkowie t o w a r z y s t w a obowiązani są:
a/ dążyć do realizacji celów statutowych towarzystwa,
b/ stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz towarzystwa,
c/ brać czynny udział w pracach t o w a r z y s t w a,
d/ opłacać w ustalonych terminach składki członkowskie,
e/ wszystkich członków obowiązuje przestrzeganie zasad i postępowanie zgodne z normami współżycia społecznego.

§ 16
Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 17
Wysokość składek członkowskich i innych świadczeń ustala walne zebranie członków towarzystwa.

§ 18
Członkostwo t o w a r z y s t w a wygasa na skutek: a/ skreślenia z listy członków,
b/ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do towarzystwa, zgłoszonej pisemnie zarządowi,
c/ wykluczenia członka,
d/ utraty zdolności do działań prawnych,
e/ śmierci członka.

§ 19
Skreślenie członka następuje na podstawie uchwały zarządu towarzystwa w przypadku:
a/ nieprzestrzegania obowiązujących uchwał władz towarzystwa,
b/ nieusprawiedliwionego zalegania mimo upomnień w ciągu więcej niż 6 miesięcy w opłacie składek członkowskich.

§ 20
Wykluczenie członka następuje na podstawie uchwały zarządu towarzystwa w przypadku popełnienia czynu niehonorowego lub działania na szkodę towarzystwa.

§ 21
0d decyzji o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do walnego zebrania członków towarzystwa.
Odwołanie winno być złożone na piśmie w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia członkowi ww. decyzji. Do czasu powzięcia decyzji przez walne zebranie członków towarzystwa, odwołującemu nie przysługują prawa członkowskie towarzystwa.

Rozdział IV
Władze Je1eniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego

§ 22
Władzami Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego są:
a/ walne zebranie członków,
b/ z a r z ą d,
c/ komisja rewizyjna,
d/ sąd koleżeński.
Członkowie władz JTF pełnią swe funkcje honorowo.

A. Walne zebranie członków

§ 23
Najwyższą władzą t o w a r z y s t w a jest walne zebranie członków.

§ 24
Walne zebrania członków są zwyczajne i nadzwyczajne. Walne zebrania członków zwyczajne są sprawozdawczo-wyborcze. Wa1ne zebrania sprawozdawczo-wyborcze są zwoływane co 3 lata. Nadzwyczajne walne zebrania członków odbywają się na mocy uchwały zarządu, powziętej z własnej inicjatywy lub na żądanie komisji rewizyjnej, bądź na żądanie co najmniej 1/3 członków towarzystwa, złożone na piśmie do zarządu JTF.

§ 25
Walne zebranie członków zwołuje zarząd JTF, pisemnie powiadamiając członków przynajmniej na 14 dni przed terminem walnego zebrania z proponowanym porządkiem obrad. Termin i proponowany porządek obrad walnego zebrania ustala zarząd JTF. Nadzwyczajne walne zebranie członków powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia odpowiedniego wniosku. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania członków odbywa się w tym samym trybie co zwołanie zwyczajnego zebrania członków, z podaniem proponowanego porządku obrad, który powinien obejmować sprawy wskazane przez żądających zwołania walnego zebrania.

§ 26
Walne zebrania członków są prawomocne przy udziale przynajmniej połowy uprawnionych członków. Uchwały walnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na sali obrad, za wyjątkiem przypadku zmiany statutu towarzystwa i rozwiązania się towarzystwa. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego walnego zebrania członków. Uchwały w przedmiocie zmiany statutu kwalifikowanej większości 2/3 głosów uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy członków. Obradami walnego zebrania
członków kieruje wybrane każdorazowo prezydium w składzie:
-przewodniczący
-z-ca przewodniczącego
-sekretarz
Wyboru prezydium dokonuje się na początku walnego zebrania członków.

§ 27
Do kompetencji walnego zebrania członków należy:
a/ wybór i odwołanie członków zarządu JTF,
b/ wybór i odwołanie członków komisji rewizyjnej JTF,
c/ wybór i odwołanie członków sądu koleżeńskiego JTF,
d/ nadawanie członkostwa honorowego,
e/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działa1ności zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej,
f/ uchwalenie wytycznych generalnych dla działalności towarzystwa.
g/ uchwalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
h/ uchwalenie wniosku o przynależność towarzystwa do Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce,
i/ rozpatrywanie odwołań od orzeczeń sądu koleżeńskiego, zarządu i komisji rewizyjnej,
j/ uchwalenie statutu i zmian statutu towarzystwa,
k/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się towarzystwa.

B. Zarząd

§ 28
W okresie między walnymi zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi członków JTF, najwyższą władzą towarzystwa jest zarząd, który kieruje całokształtem działalności towarzystwa oraz reprezentuje je na zewnątrz a za swą pracę odpowiada przed ważnym zebraniem członków. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działa1ności raz w roku na walnym zebraniu członków.

§ 29
Zarząd składa się z 5 do 10 członków wybranych przez walne zebranie członków. Kadencja zarządu trwa 3 lata, jednakże jest on obowiązany działać aż do czasu ukonstytuowania się nowo wybranego zarządu, jednakże nie dłużej niż 15 dni od dnia wybrania nowego zarządu.

§ 30
Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, dwóch vice prezesów, skarbnika i sekretarza.

§ 31
W przypadku gdy członek zarządu dopuszcza się naruszenia postępowań statutu lub rezygnuje ze swojej funkcji, może być przez zarząd zwolniony a na jego miejsce może być dokooptowany do zarządu członek JTF. Skład zarządu może być zmieniony w czasie trwania kadencji w wysokości 2/5 swojego składu. W wypadku niemożności sprawowania funkcji przez prezesa, funkcję tę obejmuje jeden z vice prezesów.

§ 32
Zebrania zarządu powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu. Zebrania zarządu zwoływane są przez prezesa lub w jego zastępstwie przez jednego z vice prezesów.

§ 33
Do ważności uchwał zarządu niezbędna jest obecność 2/3 członków zarządu w tym prezesa lub zastępującego go vice prezesa. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa lub zastępującego go vice prezesa.

§ 34
Do zakresu działania zarządu na1eży:
a/ realizacja uchwał walnego zebrania członków,
b/ ustalanie planów działania, opracowanie i sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności towarzystwa,
c/ przyjmowanie na członków osób składających dek1aracje przyjęcia w poczet członków Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego,
d/ powoływanie komisji o charakterze stałym lub doraźnym,
e/ podejmowanie inicjatyw aktywizujących pracę towarzystwa i zapewniających jego rozwój,
f/ możliwość opracowania i uchwalania regulaminów dotyczących działa1ności towarzystwa,
g/ gospodarowanie finansami i zarządzanie majątkiem towarzystwa oraz zaciąganie w imieniu towarzystwa zobowiązań,
h/ podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu majątku towarzystwa,
i/ ustosunkowywanie się do wniosków komisji rewizyjnej,
j/ składanie walnemu zebraniu członków sprawozdań ze swojej działalności,
k/ zwoływanie w określonych terminach walnych zebrań członków,
l/ zgłaszanie wniosków o nadanie przez walne zebranie członków godności członkostwa honorowego JTF,
ł/ powiadamianie komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego o terminach zebrań zarządu JTF z podaniem porządku zebrania.

C. Komisja rewizyjna

§ 35
Komisja rewizyjna jest organem towarzystwa, powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością,

§ 36
Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez walne zebranie. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. Kadencja komisji rewizyjnej trwa 3 lata, jednakże komisja jest zobowiązana działać aż do czasu ukonstytuowania się nowo wybranej komisji, lecz nie dłużej niż 15 dni po wybraniu przez walne zebranie członków nowej komisji rewizyjnej.

§ 37
Do obowiązków komisji rewizyjnej należy:
a/ bieżąca kontrola całokształtu działalności towarzystwa pod względem celowości, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami statutu oraz walnego zebrania członków,
b/ zgłaszanie na posiedzeniach zarządu uwag i wniosków odnośnie jego działalności,
c/ żądanie zwoływania nadzwyczajnego zebrania członków w przypadkach przewidzianych statutem lub zwołania walnego zebrania w razie nie zwołania go przez zarząd,
d/  składanie na walnym zebraniu członków sprawozdań ze swojej działalności,
e/  ocena działalności zarządu i na tej podstawie składanie na walnym zebraniu członków wniosku w przedmiocie udzielenia zarządowi absolutorium,
f/  rewizja ksiąg i dokumentów oraz zasobów kasowych i materialnych.

§ 38
Komisja rewizyjna odbywa swe zebrania co najmniej raz na półrocze.

§ 39
Członkowie komisji rewizyjnej mogą występować z głosem doradczym w zebraniach zarządu i sądu koleżeńskiego, lecz nie mogą być ich członkami.

§ 40
Komisja rewizyjna może żądać od prezesa zwołania posiedzenia zarządu z podaniem przez nią porządkiem obrad. W takim przypadku posiedzenie zarządu powinno odbyć się w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiego żądania przez komisję rewizyjną.

D. Sąd koleżeński

§ 41
Sąd koleżeński jest organem powołanym do wydawania orzeczeń w sprawach członków towarzystwa, którym postawiono zarzut naruszania postanowień statutu oraz do rozstrzygania sporów i zatargów wynikłych pomiędzy członkami w obrębie towarzystwa.

§ 42
Sąd koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez walne zebranie członków. Członkowie sądu koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego. Kadencja sądu koleżeńskiego trwa 3 lata, jednakże jest on zobowiązany działać aż do czasu ukonstytuowania się nowo wybranego sądu, lecz nie dłużej niż 15 dni po wybraniu przez walne zebranie nowego sądu.

§ 43
Od orzeczenia sądu koleżeńskiego przysługuje odwołanie do walnego zebrania członków, którego postanowienie jest ostateczne.

§ 44
Tryb postępowania oraz kary organizacyjne nakładane przez sąd koleżeński określa regulamin sądu koleżeńskiego uchwalony przez walne zebranie członków.

Rozdział V
Komisje

§ 45
Dla wykonania okreś1onych zadań statutowych, zarząd JTF może powołać komisje problemowe. Komisje działają na podstawie regulaminów szczegółowych zatwierdzonych przez zarząd JTF. Komisje powołuje i rozwiązuje zarząd JTF.
Zarząd Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego:
a/ powołuje i odwołuje przewodniczących komisji i zatwierdza jej skład osobowy,
b/ zatwierdza ich plan pracy,
c/ zatwierdza regulamin działania komisji,
d/ przydziela środki finansowe w ramach swego preliminarza finansowego na ich działalność,
e/ nadzoruje ich działalność.

Rozdział VI
Zmiany statutu

§ 46
Do zmiany statutu towarzystwa wymagana jest uchwała walnego zebrania członków powzięta większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej połowy członków JTF. Zmiany podlegają zatwierdzeniu przez właściwą władzą rejestracyjną. Statut wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Rozdział VII
Fundusze

§ 47
Fundusze JTF składają się:
a/ ze składek członkowskich,
b/ z dotacji, darowizn,
c/ z wpływów uzyskanych z działalności statutowej towarzystwa.

§ 48
Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VIII
Postanowienia różne

§ 49
Za właściwe i celowe wydatkowanie środków pieniężnych, jak również za właściwą gospodarkę materiałową odpowiedzialny jest zarząd JTF. Zobowiązania pieniężne lub zmiany majątku towarzystwa wymagają dla swej ważności podpisu prezesa lub vice prezesa, skarbnika i członków JTF działających z upoważnienia zarządu.

Rozdział IX
Rozwiązanie się towarzystwa

§ 50
Rozwiązanie się towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały walnego zebrania członków, powziętej większością 3/4 ogólnej ilości głosów członków uprawnionych do głosowania.

§ 51
W przypadku rozwiązania się towarzystwa majątek JTF, po uregulowaniu zobowiązań, będzie przekazany na cele określone uchwałą ostatniego walnego zebrania członków, zatwierdzoną przez władzę rejestracyjną.

Jelenia Góra 10.05.2001 r.

[Pieczęć okrągła Sądu Rejonowego Wrocław – Fabryczna]

Statut niniejszy jest zgodny z zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 96592. Wrocław, dnia 24.07.2003 r. Kierownik Sekretariatu [Podpis]

Podczas przepisywania poprawiono oczywiste błędy pisarskie.
Przepisywał Robert Kwiatkowski na potrzeby JTF.2012

Oryginał do POBRANIA