Pilne!

Wpis 426 z 437

Z uwagi na rosnące koszty utrzymania siedziby naszego Towarzystwa ( czynsz, podatki, opłata za energię, telefon itp. ), prosimy wszystkich członków o terminowe regulowanie należności ( opłatę miesięczną ). W m-cu październiku zostaną rozesłane zawiadomienia do osób, które będąc członkami naszego Towarzystwa nie pojawiają się na spotkaniach i nie opłacają składek członkowskich od dłuższego czasu. Proszę o ewentualne powiadomienie tych osób ( jeżeli posiadają Państwo z nimi jakikolwiek kontakt ) o konieczności zadeklarowania chęci dalszego członkostwa w Towarzystwie, co wiąże się z koniecznością uregulowania zaległych zobowiązań, bądź jego pisemnym zrzeczeniem.